HET NOORDVELD

Over Het Noordveld

Het Noordveld is een kleine school voor buitengewoon basisonderwijs, voor kinderen die omwille van hun specifieke zorgvragen niet in het gewoon kleuter of lager onderwijs kunnen aansluiten.
We zijn een externaatschool. Binnen dit aangepast onderwijs kan deze doelgroep leerlingen gewoon school lopen, zoals hun broertjes en zusjes dit doen binnen hun gewoon lager onderwijs.

We bieden twee types buitengewoon onderwijs aan:
Type 2 voor kinderen met een matige tot ernstig mentale beperking. (kleuter en lager)
Type Basisaanbod voor kinderen die, ondanks extra zorg en maatregelen, niet (langer) kunnen aansluiten in het gewoon lager onderwijs, voor een korte of langere periode. (lagere school)

We zijn een kleine school met een open en warme sfeer.
Een team leerkrachten en paramedici zet zich elke dag in om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren en te begeleiden, elk volgens eigen mogelijkheden.
Onze school streeft naar een aanbod dat bijdraagt aan het welbevinden en de motivatie om te leren.
Ons doel is om de kinderen zo zelfstandig mogelijk in het leven te laten staan.

De kinderen krijgen binnen hun type elk een specifiek aanbod waarin ze uitgedaagd worden op hun niveau. Ze krijgen lessen en activiteiten binnen de leerdomeinen sociaal-emotionele ontwikkeling, leren leren, taal en communicatie, wiskundige ontwikkeling, wereldoriëntatie, ict, lichamelijk opvoeding en motorische ontwikkeling, muzische vorming en godsdienst.
De gezamenlijke type-doorbrekende activiteiten zoals uitstappen, sport- en spelmomenten, projecten,… bieden voor elk van hen een meerwaarde.

We hechten veel belang aan de samenwerking met ouders en externe diensten.
Ouders, begeleidingsdiensten,… zijn volwaardige partners die samen met ons werken aan éénzelfde doel: onze kinderen opvoeden tot gelukkige en competente mensen.

Tomtriatlon is voor onze school een mooie samenvatting van de visie waar wij voor staan.
We willen het kind met zijn specifieke uniek-zijn benaderen volgens zijn eigen mogelijkheden en beperkingen.
Om gelijke kansen te krijgen tot het ontplooien van hun mogelijkheden en talenten, hebben kinderen recht op ongelijke behandeling in opvoeding en onderwijs!
Dat Tom, als oud-leerling van Het Noordveld, op deze manier kans krijgt om deel te nemen aan de triatlon vinden wij schitterend. En dat de kinderen met een mentale beperking op deze manier extra in de aandacht komen is fantastisch!

We zijn dan ook blij dat we de steun van Tomtriatlon op onze school kunnen inzetten voor dingen die wij heel belangrijk vinden:
We hechten veel belang aan de lichamelijke en motorische ontwikkeling van de kinderen: een gezonde geest in een gezond lichaam…
We willen dan ook graag investeren in een omgeving die aanzet tot bewegen.
We willen eigentijds onderwijs bieden. Kinderen leven in een maatschappij waarin media een belangrijke rol spelen. We willen hen leren om deze media op een goede manier in te zetten. We gaan ook op zoek naar ondersteuning in de communicatie indien nodig. Ook hier bieden nieuwe media mogelijkheden (I-pads,…)
De extra middelen die we ontvangen van activiteiten als Tomtriatlon zetten we dan ook graag hiervoor in!

Pin It on Pinterest

Share This